AlerteAlerte

Coronavirus - Gewestelijke Veiligheidsraad: uitvoering van de federale maatregelen, inwijdings-, levensbeschouwelijke of religieuze feesten en intrafamiliaal geweld

16.04.2020

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) is gisyeren op initiatief van de Eerste Minister samengekomen om de reeds genomen maatregelen te evalueren en aan te passen. Er werd beslist om de maatregelen te verlengen tot 3 mei 2020. Aansluitend daarop riep de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals inmiddels de gewoonte geworden is, opnieuw de Gewestelijke Veiligheidsraad (GVR) samen om alle informatie door te geven aan de gemeentelijke en lokale overheden, de maatregelen waartoe beslist werd, een gewestelijke invulling te geven en ervoor te zorgen dat deze overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een coherente manier worden uitgevoerd.

De vergadering van de GVR was dus in de eerste plaats bedoeld om de evolutie van de toestand te bespreken en de beslissingen van de federale overheid bekend te maken. Dit zijn de maatregelen die genomen zijn:

  • de noodmaatregelen, die vastgelegd zijn in het ministerieel besluit van 3 april 2020, om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, worden verlengd tot 3 mei 2020;
  • de tuincentra en doe-het-zelf-zaken mogen de deuren terug openen, onder dezelfde voorwaarden als de voedingswinkels;
  • bewoners van woon- en zorgcentra en verblijfsinstellingen voor jongeren of voor personen met een beperking mogen bezoek ontvangen, maar enkel van één en dezelfde persoon die vooraf aangeduid is en op voorwaarde dat die persoon sinds twee weken geen enkel ziektesymptoom vertoont. Deze regel geldt ook voor personen die alleen wonen en zich niet kunnen verplaatsen;
  • grote massa-evenementen worden afgelast tot en met 31 augustus.


Verder is eraan herinnerd dat containerparken open mogen en dat het toegelaten is te werken op bouwwerven, op voorwaarde dat de veiligheidsafstanden gerespecteerd worden.

Het dragen van mondmaskers zal, zoals door Eerste Minister Wilmès werd aangehaald, een belangrijke rol spelen in de strategie om de inperkingsmaatregelen af te bouwen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de maatregelen waartoe in dat verband beslist wordt, te gepasten tijde ten uitvoer brengen.

De GVR is het eens geworden over de gezamenlijke uitvoering van een reeks maatregelen binnen het gewest om de epidemie af te remmen en de meest kwetsbare personen te beschermen. Zo:

  1. wordt het besluit van de Minister-President aangepast om in het kader van de noodmaatregelen om de verspreiding van het virus te beperken sommige bezoeken in rusthuizen, woon- en zorgcentra en instellingen voor mensen met een beperking toe te laten. Dat besluit zal van kracht zijn tot 3 mei 2020.
  2. nemen de 19 gemeenten één politieverordening aan om de verwerking van de gemeentelijke administratieve sancties in de strijd tegen de verspreiding van de pandemie te harmoniseren en af te stemmen op de gerechtelijke sancties. Deze beslissing moet ervoor zorgen dat alle Brusselaars gelijk behandeld worden en de lokale overheden in staat stellen om de verspreiding van het coronavirus te helpen tegengaan. Tot slot moet zij het mogelijk maken snel op te treden tegen inbreuken en tegelijk het werk van het parket en van de hoven en rechtbanken in Brussel verlichten.

In de GVR is ook gesproken over de aanpak van de problemen die zich stellen als gevolg van de maatregelen waardoor iedereen verplicht is om thuis te blijven, zoals het verhoogde risico op intrafamiliaal geweld en de praktische organisatie van de inwijdings-, levensbeschouwelijke en religieuze feesten.

 

Preventie van intrafamiliaal geweld
De GVR had op 27 maart al nadrukkelijk de aandacht gevestigd op de gevolgen die de Covid19-pandemie en de naar aanleiding daarvan uitgevaardigde inperkingsmaatregelen hebben voor het intrafamiliaal geweld.

Zeer onlangs is een intra-Brusselse taskforce “partnergeweld en lockdown” opgericht, belast met de coördinatie van de best practices voor de specifieke vragen van het Brusselse terrein, die deze elementen waar nodig kan delen met andere instanties. Dit gebeurt aan de hand van een brede benadering waarin zowel institutionele spelers als eerstelijnsactoren en associatieve krachten van het terrein hun plaats hebben. 

De GVR is hierbij actief betrokken, onder meer door behoeften en initiatieven door te spelen en sterk te sensibiliseren voor deze problematiek bij straathoekwerkers en gemeenschapswachten.

De taskforce komt op 16 april opnieuw samen om acties op het Brussels grondgebied te coördineren.

 

Aangepaste beleving van de inwijdings-, levensbeschouwelijke en religieuze feesten
Naar aanleiding van de inwijdings-, levensbeschouwelijke en religieuze feesten herinnert de GVR nogmaals aan de maatregelen die plechtigheden en bijeenkomsten verbieden, maar ook aan de regels om een veilige afstand te bewaren. Die feesten omvatten onder meer het christelijke, het joodse (van 8 tot 16 april) en het orthodoxe paasfeest (op 19 april) en de ramadan die begint rond 23 april en een maand duurt. De GVR roept iedereen die betrokken is bij de organisatie van deze feesten, maar ook de gelovigen van de verschillende religies op om hun gebruiken aan te passen aan de huidige situatie.

De algemene maatregelen die ook gelden voor bijzondere gelegenheden en religieuze feesten, houden in dat:

  • de gelovigen niet meer naar een gebedshuis mogen voor vieringen;
  • familiebijeenkomsten enkel toegelaten zijn onder familieleden die onder hetzelfde dak wonen en in datzelfde gezinsverband moeten plaatsvinden;
  • de bijzondere voedingswinkels die open mogen blijven op voorwaarde dat ze zich houden aan de regels die gelden voor de voedingswinkels, krijgen in deze periode mogelijk een grotere vraag te verwerken. Zij zien er dus met verscherpte aandacht op toe dat de social distancing-maatregelen worden nageleefd, vooral wanneer ze een omvangrijke toestroom van klanten verwachten.


In dat verband worden de burgemeesters ermee belast de betrokkenen op de hoogte te brengen van de maatregelen en de naleving ervan, samen met de politie, in goede banen te leiden. Om hen hierin bij te staan, stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hen een reeks communicatiemiddelen ter beschikking, waaronder praktische infofiches ter attentie van de voedingswinkels, de burgers en de gebedshuizen.

“Als we deze moeilijke periode te boven willen komen, is het belangrijk om overleg te plegen en op een gecoördineerde manier te werk te gaan. Met het federale niveau en de deelstaten, maar ook met de plaatselijke besturen, via de Gewestelijke Veiligheidsraad. Alle plaatselijke besturen zijn immers dagelijks op het terrein actief en staan in direct contact met de burgers. Ze hebben dan ook een cruciale rol te vervullen op het vlak van informatieverspreiding en bij de naleving van de maatregelen. Het is door de handen in elkaar te slaan en in een zo vroeg mogelijk stadium preventieve maatregelen te nemen dat we erin zullen slagen de verspreiding van het coronavirus in te perken”, benadrukt Minister-President Rudi Vervoort ter afronding van de Gewestelijke Veiligheidsraad.

Coronavirus - Gewestelijke Veiligheidsraad: uitvoering van de federale maatregelen, inwijdings-, levensbeschouwelijke of religieuze feesten en intrafamiliaal geweld

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!