Privacyverklaring

Inzameling van persoonsgegevens, doel van de verwerking en wettelijke grondslagen

De persoonsgegevens die ons worden geleverd in het kader van onze opdrachten en diensten worden verzameld door safe.brussels om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag en worden uitsluitend gebruikt met het oog op een optimale dienstverlening. De gegevens worden niet doorgegeven, noch verkocht aan derden. Ze kunnen worden opgeslagen in een databank van gebruikersgegevens en behandeld op vertrouwelijke wijze, onder meer in overeenstemming met de bepalingen:

 • van het reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens - algemeen reglement op de gegevensbescherming (GDPR);
 • en van de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
 • de richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie);
 • de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

De verzamelde gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de wettelijke opdrachten van safe.brussels, zolang niet voldaan is aan een wettelijke verplichting of zolang als noodzakelijk voor de uitoefening van het openbaar gezag. In uitzonderlijke gevallen en op vraag van de autoriteiten kunnen jouw persoonsgegevens langer bewaard worden.

Safe.brussels zet alle technische en organisatorische maatregelen in om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen.

Safe.brussels behoudt zich het recht om dit privacybeleid te wijzigen zodat het conform blijft met de wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven. Safe.brussels zal geen enkele wijziging aanbrengen die tot vermindering leidt van de bescherming van jouw rechten zoals gewaarborgd in dit privacybeleid.

In overeenstemming met de toepasbare regelgeving en behoudens wettelijke afwijkingen, beschik je over verschillende rechten, met name:

 • recht op toegang: je kan informatie krijgen over de verwerking van jow persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van deze persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie: als je meent dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast;
 • recht op gegevenswissing: je kan in welbepaalde gevallen jouw persoonsgegevens laten verwijderen indien voldaan is aan bepaalde wettelijke voorwaarden;
 • recht op beperking van de verwerking: je kan de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen indien je jouw recht op bezwaar uitoefent, indien je de juistheid van de gegevens betwist of indien de verwerking ervan onrechtmatig is.    

 

Voor de uitoefening van deze rechten kan je contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO). Gelieve een kopie van jouw identiteitskaart toe te voegen:

 • bij jouw e-mail aan dpo@safe.brussels
 • of bij jouw brief aan safe.brussels; Data Protection Officer (DPO), de Lignestraat 40, 1000 Brussel.


Je kan ook steeds klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):


Voor info of klachten in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens door safe.brussels, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

 • Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  contact@apd-gba
 • www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
   

 

Bezit van wapens - privacyverklaring

(Reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens - algemeen reglement op de gegevensbescherming)


Identiteit en gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 

Hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie, de Lignestraat 40, 1000 Brussel.

 

Doelstellingen van de verwerking en juridische basis

De gegevens worden verzameld in het kader van het afleveren van een vergunning voor het voorhanden hebben van een vuurwapen of voor wapendracht, van een Europese vuurwapenpas, van een erkenning van wapenhandelaar, schietstand of wapenverzamelaar, van een speciale erkenning of van een erkenning van vervoerder of in het kader van een vijfjaarlijkse controle van een vergunning voor het voorhanden hebben van een vuurwapen of een erkenning van schietstand of wapenverzamelaar, een speciale erkenning of een erkenning van vervoerder. De verzamelde gegevens worden enkel met dat doel gebruikt.

Juridische basis

 • wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (wapenwet)
 • koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet
 • koninklijk besluit van 29 december 2006 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens
 • koninklijk besluit betreffende de Europese vuurwapenpassen. 

 

Bestemmelingen van de gegevens 

De gegevens worden gecommuniceerd aan de bevoegde openbare autoriteiten aan wie advies wordt gevraagd in de loop van de procedure, overeenkomstig de wapenwetgeving. 

 

Bewaartermijn van de gegevens 

De gegevens worden bewaard zolang als nodig met respect voor de wettelijke en reglementaire schikkingen van toepassing. De gegevens worden bewaard zolang de persoon beschikt over een toelating, een vergunning, een kaart of een erkenning zoals hierboven bedoeld.

In geval van overlijden van de houder of indien hij het (de) wapen(s) overdraagt, er afstand van doet of het exporteert, wordt het dossier vernietigd indien het laatste vastgestelde recht (retributie) dateert van meer dan 7 jaar geleden. De digitale gegevens worden eveneens vernietigd. In geval van intrekking of weigering worden de gegevens bewaard zonder beperking in de tijd (tot het overlijden van de persoon, in dat geval wordt het dossier vernietigd indien het vastgestelde recht dateert van meer dan 7 jaar geleden). 
 

Rechten

In overeenstemming met de toepasbare regelgeving en behoudens wettelijke afwijkingen, beschik je over verschillende rechten, met name:

 • recht op toegang: je kan informatie krijgen over de verwerking van je persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van deze persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie: als je meent dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast;
 • recht op gegevenswissing: je kan in welbepaalde gevallen jouw persoonsgegevens laten verwijderen indien voldaan is aan bepaalde wettelijke voorwaarden;
 • recht op beperking van de verwerking: je kan de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen indien je jouw recht op bezwaar uitoefent, indien je de juistheid van de gegevens betwist of indien de verwerking ervan onrechtmatig is.    


Voor de uitoefening van deze rechten kan je contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO):

 • per e-mail aan dpo@safe.brussels,
 • per brief aan safe.brussels; Data Protection Officer (DPO), de Lignestraat 40, 1000 Brussel.


Je kan ook steeds klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):


Voor info of klachten in verband met de verwerking van jow persoonsgegevens door BPV, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

 • Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  contact@apd-gba
 • www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

   

Cookies

We willen dat je bezoek aan onze website optimaal verloopt. Daarom werken we met cookies en Google Analytics.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek door onze website weer geraadpleegd worden.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor je gebruiksgemak én voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeurinstellingen.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Lees de privacyverklaring van Google Analytics voor meer informatie.

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!