Wettelijke bepalingen

Editeur responsable


Brussel Preventie & Veiligheid (hierna safe.brussels)
Instelling van Openbaar Nut (ION)
De Lignestraat 40, 1000 Brussel
02 507 99 11

KBO-nummer: 0664962516 | Btw-nummer 0664962516
Beheer van de website: com@safe.brussels

Ontwerp en realisatie van de website

Webdesign, ontwikkeling en vormgeving: PAF!
Deze website is gemaakt in Open Source, via het beheersysteem Drupal. De website is getest voor de browsers Firefox, Internet Explorer en Safari en voor de systemen Windows, Mac en Linux.

Hosting van de website

De hosting en het technische onderhoud worden verzorgd door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).

Foto’s | portretrecht

 1. De beelden die worden gebruikt op deze website zijn eigendom van safe.brussels of van ieder ander fysiek persoon of rechtspersoon vermeld in het copyright.
 2. De reproductie van foto’s en illustraties zonder voorafgaande toestemming is verboden.
 3. Volgens het portretrecht mag elke niet-publieke persoon die op een foto staat en geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de publicatie van de foto op deze website een verzoek indienen om de foto te laten verwijderen. Indien je meent dat safe.brussels ongewild de auteursrechten of het portretrecht van iemand zou hebben geschonden, neem dan contact op met com@safe.brussels.

Verantwoordelijkheid | disclaimer 

 1. Deze website wil het publiek informeren over onze initiatieven en die van onze partners. We streven ernaar om nauwkeurige en up-to-date informatie te verstrekken. We doen ons best om gesignaleerde fouten te corrigeren. We kunnen echter niet garant staan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld van het publiek. Safe.brussels wijst dus elke verantwoordelijkheid af over onnauwkeurigheden, onjuistheden of nalatigheden van informatie op deze website.
 2. We willen de ongemakken als gevolg van technische fouten zo veel mogelijk beperken. Niettemin is het mogelijk dat sommige gegevens of inlichtingen op onze website zijn gegenereerd of gestructureerd in bestanden of formaten waarin fouten voorkomen, zodat wij niet kunnen garanderen dat onze dienst niet wordt onderbroken of anderszins getroffen door dit soort problemen. Safe.brussels slaat elke verantwoordelijkheid af voor dit soort problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.
 3. Deze website kan linken naar andere websites of verwijzingen naar andere informatiebronnen bevatten. Deze links en bronnen worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Safe.brussels beheert deze websites niet. Daarom kunnen de inhoud van deze websites noch de links op deze websites noch veranderingen of updates van deze websites de verantwoordelijkheid van safe.brussels impliceren.
 4. Safe.brussels behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en deze wettelijke vermeldingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen of te corrigeren, zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op schadevergoeding.

Auteursrecht

 1. De website valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. In dat opzicht is elke reproductie, iconografische en fotografische weergave, gedeeltelijke of integrale aanpassing of wijziging of overdracht naar een andere website verboden.
 2. Elk gebruik tegen betaling van de inhoud of van delen van de inhoud die safe.brussels publiceert, evenals elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is totaal uitgesloten.
 3. In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, Boek XI, Titel 5 over auteursrechten en vergelijkbare rechten heb je het recht om de informatie op deze website te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik en onder voorbehoud van de naleving van drie voorwaarden:
  - duidelijke en leesbare vermelding van de bron “Bron: www.safe.brussels
  - gratis verspreiding
  - naleving van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of aanpassingen)
 4. Voor elk ander gebruik van de teksten kan je contact opnemen met de verantwoordelijke uitgever of zijn vertegenwoordiger (com@safe.brussels)

   

  Oprichting van safe.brussels

  De zesde staatshervorming heeft de veiligheidsarchitectuur van het Brussels Gewest grondig hertekend. De hervorming raakt niet aan bevoegdheden en voorrechten van de verschillende beleidsniveaus (federaal of lokaal) maar heeft als voornaamste gevolg dat het Brussels Gewest zware verantwoordelijkheden toegewezen krijgt inzake preventie en veiligheid.

  Voor de concrete uitvoering van deze opdrachten heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist een nieuwe instelling van openbaar nut (ION) in het leven te roepen: Brussel Preventie & Veiligheid (safe.brussels) is opgericht bij ordonnantie van 28 mei 2015 (bekendmaking in het BS 10/06/2015).

  Op gewestelijk niveau beoogt de oprichting van safe.brussels de organisatie van een gecentraliseerd en transversaal beheer van de veiligheid in Brussel en de uitbouw van een gewestelijk veiligheidsbeleid dat zijn grondslag vindt in gedecentreerde federale bevoegdheden en federale bevoegdheden tegelijk.

  Wettelijke teksten

  Ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht.

  Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht

  Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen - Brusafe

  Noodnummers

  In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

  Alle noodnummers

  Follow us!