Brussel Preventie & Veiligheid biedt u transparantie

De burgers eisen transparantie van de overheidsdiensten. Die transparantie heeft als doel een vertrouwensrelatie op te bouwen en is dus onontbeerlijk. Transparantie en ethiek hangen nauw samen met goed bestuur.

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen moet de transparantie van de administratie versterken door de toegang tot de administratieve documenten en informatie inzake leefmilieu van de overheden te vergemakkelijken. Safe.brussels biedt u transparantie in de onderstaande domeinen, zoals bedoeld in artikel 6 §1:  

 1. Wie zijn we?
  Ontdek safe.brussels, de administratie die het beleid op het vlak van preventie en veiligheid coördineert.
 2. Subsidies
  Bekijk de voordelen, onderwerpen en bedragen van de subsidies 201920202021 die vorig jaar door safe.brussels werden toegekend.
 3. Studies
  Maak kennis met de studies 2019, 20202021  die door externe partners voor rekening van safe.brussels werden uitgevoerd. De inventaris vermeldt voor elke studie de identiteit van de auteur, dat wil zeggen de naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, evenals de kostprijs van de studie;
 4. Overheidsopdrachten
  Raadpleeg de lijst en de bedragen van de overheidsopdracht 2019, 20202021 die vorig jaar door safe.brussels werden toegekend, met vermelding van de opdrachtnemer en van het vastgelegde bedrag.
 5. Human resources
  Bekijk de informatie over de (contractuele en statutaire) werkaanbiedingen van safe.brussels, en de benoemingen en promoties van de statutaire ambtenaren zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS). Alle informatie over de oproep tot kandidaatstelling en de wervings-, bevorderings- of vervangingsvoorwaarden moeten verplicht gepubliceerd worden en zijn te vinden op jobs.overheidsdienst.brussels.

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!