Risico’s en crisisbeheer

In geval van crisis zijn het de grootorde van de gebeurtenis, de verwachte gevolgen en de middelen nodig voor het beheer ervan die bepalend zijn voor het meest geschikte coördinatieniveau. In functie van dat niveau, fase genoemd, wordt een bepaalde administratieve autoriteit belast met het crisisbeheer:

De verschillende soorten fasen

Gemeentelijke fase

De gemeentelijke fase wordt afgekondigd door de burgemeester indien de schadelijke gevolgen van de noodsituatie of de dreiging van die gevolgen beperkt blijven tot het gemeentelijk grondgebied. Een bijkomende voorwaarde voor het afkondigen van die fase is dat het beheer van de noodsituatie moet kunnen worden verzekerd met de eigen middelen en versterkingen waarover de gemeente beschikt of die normaal ten dienste kunnen worden gesteld door andere diensten of organismen, bijvoorbeeld de versterking van de brandweer of van de politie op basis van monodisciplinaire interventieplannen of zonale akkoorden.

Provinciale fase

De provinciale fase wordt afgekondigd door de hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie wanneer de noodsituatie meer dan een gemeente raakt en op basis van de evaluatie van de situatie, rekening houdend met de aard en de impact van de gebeurtenis, de evolutie van het risico, de belangrijke behoeften en de middelen die moeten worden ingezet, alsook het eventuele specifieke karakter van de te nemen maatregelen.

Federale fase

De federale fase wordt afgekondigd voor gebeurtenissen en crisissituaties die coördinatie of beheer op nationaal niveau vereisen, in het bijzonder rekening houdend met de onderstaande evaluatiecriteria.

  • Twee of meerdere provincies of het volledige grondgebied zijn betrokken.
  • De benodigde middelen overschrijden de middelen waarover de bevoegde overheden van de Brusselse Agglomeratie beschikken in het kader van hun coördinatieopdracht.
  • Dreiging of aanwezigheid van talrijke slachtoffers (gewonden, doden).
  • Er zijn of er dreigen grote gevolgen voor het leefmilieu of voor de voedselketen.
  • Er is of er dreigt een aantasting van de vitale belangen van de natie of de essentiële behoeften van de bevolking.
  • Nood aan uitvoering en coördinatie van verschillende ministeriële departementen of federale instellingen.
  • Nood aan algemene informatie voor de hele bevolking.

Nuttige links

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!