De Hoge ambtenaar

Sophie Lavaux is sinds 15 juli 2021 directeur-generaal van safe.brussels en sinds 26 juli 2021 Hoge ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie.

Deze dubbele functie is op 17 juni 2022 door het Brussels Parlement goedgekeurd. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de functie van gouverneur sinds de zesde staatshervorming opgesplitst in twee functies: de functie van Hoge ambtenaar voor de bevoegdheden inzake crisisbeheersing en noodplanning en de functie van minister-president voor de bevoegdheden inzake openbare orde. 

Rol

De bevoegdheden van de provinciegouverneurs - als commissarissen van de federale regering - verlenen hen onder meer bevoegdheid inzake bestuurlijke politie. Aangezien de functie van gouverneur voor de Brusselse Agglomeratie niet meer bestaat, worden bepaalde eraan verbonden opdrachten, namelijk de handhaving van de openbare orde, de coördinatie van het veiligheidsbeleid en de harmonisatie van de gemeentelijke politieverordeningen, toevertrouwd aan de minister-president.

De Brusselse Agglomeratie, waarvoor na het regeringsbesluit van september 2015 een Hoge ambtenaar werd aangesteld, kent de Hoge ambtenaar de rest van de bevoegdheden toe die toebedeeld zijn aan de provinciegouverneurs, in dit geval wat aangelegenheden in verband met de civiele veiligheid betreft. Het komt erop neer dat de hoge ambtenaar verantwoordelijk is voor de identificatie van de op het grondgebied aanwezige risico's, voor de terbeschikkingstelling van de infrastructuur en de passende middelen om noodsituaties te beheren, om de bevolking voor te lichten, om multidisciplinaire oefeningen te organiseren en vooral om de bestaande noodplannen aan de behoeften die bij de evaluaties van reële of gesimuleerde noodsituaties zijn gebleken, aan te passen.

Bij de uitoefening van zijn opdrachten is de Hoge ambtenaar een gedeconcentreerde federale overheid. Niettemin heeft deze wel de hoedanigheid van gewestelijke mandataris, aangezien hij wordt benoemd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op eensluidend advies van de federale regering.

De provinciegouverneurs

De provinciegouverneurs

Antwerpen

 

 • FOD Binnenlandse Zaken - Federale Diensten van de gouverneur van de provincie Antwerpen
 • Adres: AMCA-gebouw - 6e verdieping, Italiëlei 4 bus 16 - 2000 Antwerpen
 • Tel: 03 204 03 20
 • Fax: 03 204 03 73
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
Brussel
 • Gouverneur: Sophie Lavaux (Hoge Ambtenaar)
 • Bevoegdheden: civiele veiligheid, crisisbeheer, noodplanning
 • Adres: De Lignestraat 40 - 1000 Brussel
 • Tel: 02 507 99 11
 • Fax: 02 507 99 33
 • E-mail : Contact
 • Internet : https://safe.brussels
 • Rudi Vervoort (Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • Bevoegdheden: openbare orde
 • Rue Ducale / Hertogsstraat 7-9 - 1000 Bruxelles / Brussel
 • E-mail : Info.vervoort@gov.brussels
 • Tél : 02 506 32 11
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Limburg
Luxemburg
Namen

BRUresponse

Het label BRU response is een geïntegreerd programma dat alle lopende en toekomstige projecten op het gebied van rampenplanning, Voorbereiding wanneer risico’s zich voordoen, netwerkvorming van de betrokken partners en het betrekken van de burger bij deze zaken omvat. Deze laatste pijler, die nog volledig moet ontwikkeld worden, is essentieel. De voorgestelde projecten beogen met name de uitvoering van een deel van de aanbevelingen van de overlegcommissie van het Franstalig parlement van Brussel over de vraag "In welke mate en op welke wijze zien de Brusselse burgers hun rol in de preventie, de communicatie, het beheer en de evaluatie van een crisis?

De lancering van burgerbijeenkomsten

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd als onderdeel van het programma BRU response en zijn bedoeld om bewoners bewust te maken van de verschillende aspecten van crisisbeheer en de voorbereiding op verschillende soorten noodsituaties. Het doel is om burgerparticipatie bij een crisis te bevorderen, de risicocultuur te verhogen en de weerbaarheid van alle burgers te versterken om de veiligheid in Brussel te verbeteren. In samenwerking met de zone Montgomery, vonden de eerste burgerbijeenkomsten plaats in Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Download de brochure

 

Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer overhandigt witboek met aanbevelingen aan minister

Op 25 april 2023 heeft de Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer, opgericht op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken, een witboek overhandigd met aanbevelingen om het crisisbeheer in België te verbeteren. De tekst is het resultaat van een multidisciplinair werk en is opgebouwd rond 6 grote thema's, waarvan risicocultuur het transversale thema is.

Meer infos

Nuttige links

112

Het noodnummer “112” is het enige noodnummer waarnaar je in heel Europa gratis kan bellen als je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie.

Meer info

BE-Alerte.be

BE-Alert is een waarschuwingssysteem dat de overheid in staat stelt om de bevolking bij een noodsituatie een bericht te sturen via sms, telefoon of e-mail. Registreer je op BE-Alert om een waarschuwing te ontvangen.

Meer info

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!