Noodplanning

Personen, maar ook hun eigendom en hun omgeving, moeten op elk moment beschermd worden. De civiele veiligheid zorgt voor alle maatregelen en middelen die daarvoor nodig zijn. De noodplanning speelt daarin een fundamentele rol.

Noodplanning

Doel? Anticiperen op een eventuele crisis en voorbereid zijn. Hoe? Door het bepalen van de coördinatieacties en -mechanismen die bij het uitbreken van een noodsituatie nodig zijn om zo snel mogelijk de menselijke en materiële middelen te mobiliseren en de nodige hulpverlening te organiseren voor de bescherming van de bevolking en de goederen.

Voor ons Gewest ligt die verantwoordelijkheid bij de hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie.

Voor het vervullen van haar missie stuurt ze de uitvoering van verschillende aanvullende initiatieven aan.

  • De analyse van de risico’s aanwezig op het Brussels grondgebied.
  •  Het opstellen van de noodplannen met actiefiches en algemene informatie en maatregelen of info toegespitst op een bepaald risico.
  • De omkadering van grote evenementen die het gemeentelijk kader overstijgen, door het voorzien van preventieve multidisciplinaire maatregelen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van de 20 km van Brussel of de Nationale feestdag.
  • De organisatie van oefeningen die de actoren toelaten de voorziene maatregelen en procedures te testen en hun automatismen te verfijnen.

Ze waakt over het overlegde en gecoördineerde karakter van de acties van de diensten die aan het roer van de zogenoemde disciplines staan. Ze wordt daarin bijgestaan door de verantwoordelijken van die disciplines en door een noodplanningscoördinator, die samen haar veiligheidscel vormen.

Naast die belangrijkste actoren kunnen alle instellingen, organismes, experten of verenigingen een rol spelen in een crisissituatie en betrokken worden bij het proces van noodplanning.
Raadpleeg de wettelijke teksten.

Noodsituatie

"Elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven veroorzaakt of veroorzaken kan, zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de coördinatie van de disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken" (KB 16/02/2006).

Noodplannen

De dienst noodplanning en de hoge ambtenaar stellen verschillende nood- en interventieplannen op.

icon - integrite
Multidisciplinair nood-en interventieplan

Het nood- en interventieplan (NIP) bepaalt de multidisciplinaire inzet en omvat het algemeen nood- en interventieplan en de eventuele bijzondere nood- en interventieplannen:

  • Het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) bevat de algemene richtlijnen en informatie nodig om het beheer van alle noodsituaties te garanderen;
  • Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) vult het ANIP aan met specifieke richtlijnen voor een welbepaald risico.
icon - integrite
Monodisciplinair interventieplan

Dit plan bepaalt de inzet van iedere discipline, conform het NIP.

icon - integrite
Intern noodplan

Het intern noodplan van een risicovol bedrijf of instelling voorziet in de materiële en organisatorische noodmaatregelen om de nefaste gevolgen van een noodsituatie zoveel mogelijk te beperken.

discipline image

DISCIPLINE 1

De hulpverleningsoperaties. Taken: beheren van de noodsituaties en de hieraan verbonden risico’s uitschakelen: opsporen, bevrijden, helpen, redden en in veiligheid brengen van personen en hun goederen beschermen ...

Wie? De openbare brandweerdiensten en de operationele eenheden van de civiele bescherming.

discipline image

DISCIPLINE 2

De medische, sanitaire en psychosociale hulp. Taken: de medische keten opstarten; de geneeskundige en psychosociale zorgen toedienen aan slachtoffers en bij de noodsituatie betrokken personen; slachtoffers vervoeren ....

Wie? De diensten die dringende medische hulpverlening bieden en de diensten die in het monodisciplinaire interventieplan zijn opgenomen (MUG, erkende 100-ziekenhuizen, Rode Kruis, psychosociale bijstand).

discipline image

DISCIPLINE 3

De politie van de plaats van de noodsituatie. Taken: de openbare orde handhaven en herstellen; de toegangs- en evacuatiewegen vrijhouden, de interventiediensten en de middelen begeleiden naar de plaats van de gebeurtenis; de perimeters installeren, fysisch afbakenen, signaleren en bewaken en de toegang tot de zones controleren; dodelijke slachtoffers identificeren ...

Wie? De 6 Brusselse politiezones en de federale politie.

discipline image

DISCIPLINE 4

De logistieke steun. Taken: een versterking van personeel en materieel waarborgen en specifiek reddings- en hulpverleningsmaterieel leveren; de organisatie van de technische middelen voor communicatie tussen de disciplines, van de operationele commandopost en het (de) coördinatiecomité(s), de bevoorrading van levensmiddelen en drinkwater voor de interventiediensten en de getroffenen …

Wie? De operationele eenheden van de civiele bescherming, de openbare brandweerdiensten en de gespecialiseerde openbare en private diensten.

discipline image

DISCIPLINE 5

De informatie. Taken: verschaffen van informatie en richtlijnen aan de bevolking, informeren van de media, bezorgen van informatie over de maatregelen te nemen met het oog op de terugkeer naar de normale situatie ...

Wie? De bevoegde overheid of haar vertegenwoordiger.

Raadpleeg de wetteksten

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!