Terug

Omdat jezelf op tijd beschermen bij noodweer essentieel is

leveren we een alarmsysteem en het crisisbeheer.

Wat is een BNIP?

Een bijzonder nood- en interventieplan is een noodplan dat wordt opgesteld om zich voor te bereiden op een noodsituatie. Het bevat verschillende te treffen maatregelen en te volgen procedures indien er iets gebeurt. Noodplannen maken het voor de autoriteiten en de hulpdiensten mogelijk snel personeel op te trommelen en materieel in te zetten wanneer een noodsituatie zich voordoet, met als doel de betrokken personen, dieren en goederen te beschermen. 

Onze rol

Safe.brussels vervult een rol van voorbereiding en ondersteuning in het kader van extreme weerfenomenen – ook al is het niet mogelijk alles te voorzien, toch kunnen we anticiperen door bepaalde preventiemaatregelen te nemen met als doel schade te vermijden door noodplannen op te maken. 
Als reactie op de toenemende frequentie van extreme weergebeurtenissen die verband houden met de klimaatverandering, is de ontwikkeling van een BNIP voor extreme weerfenomenen ook een van de prioriteiten van de dienst Crisis Management van safe.brussels. 

Dit BNIP omvat de noodplannen en crisisbeheerprocedures in geval van:

  • overstromingen,
  • langdurige droogte,
  • hittegolven en ozonpieken,
  • koudegolven en winteralarmen,
  • sterke wind,
  • stormen, 
  • pieken van luchtverontreiniging. 

Acties en diensten

De afgelopen maanden zijn de bestaande procedures in kaart gebracht en in sommige gevallen zelfs al bijgewerkt, dankzij de constructieve uitwisselingen met de betrokken partners (Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, KMI) en verschillende bijdragen in de vorm van ervaringsfeedback.  

Sluiting van het Terkamerenbos: 

In dit kader heeft safe.brussels bijvoorbeeld samen met Brussel Mobiliteit de actualisering aangestuurd van de gewestelijke procedure voor het afsluiten van de wegen in het Zoniënwoud in geval van hevige wind. Deze voorziet in de sluiting voor het verkeer van meerdere weggedeelten in het Zoniënwoud wanneer het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) gedurende bepaalde tijd windstoten van meer dan 100 km/u voorspelt. 

Extreme weersomstandigheden - hittegolf  

Elk jaar ondervragen de diensten van safe.brussels de gemeenten over hun "hittegolfmaatregelen", en dat vóór 15 mei, begin van de waakzaamheidsfase. Tijdens de zomer werden de door IRCEL ontvangen prognoses en mededelingen over de activering van de waarschuwingsfase van het plan aan de gemeenten doorgegeven, opdat zij de in de gemeentelijke regelingen opgenomen maatregelen (bewustmakings- en preventieacties) zouden kunnen nemen. 

Extreme weersomstandigheden - Langdurige droogte en brandrisico's voor de vegetatie  

Gezien de aanhoudende droogte die deze zomer het hele land heeft geteisterd en de bijkomende maatregelen en beperkingen die in bepaalde provincies werden opgelegd om bosbranden te voorkomen, werd de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van nabij gevolgd door de diensten van safe.brussels. 

Op 10 augustus werd op de website van safe.brussels een bericht gepubliceerd waarin de maatregelen werden beschreven die waren genomen in het kader van de aanhoudende hitte en droogte in het Brussels Gewest en elders in België. Deze mededeling werd opgesteld in samenwerking met Leefmilieu Brussel en Vivaqua en werd ook gedeeld met de diensten van de gouverneurs van de Waalse provincies (naar aanleiding van de in 5 provincies genomen politiebesluiten inzake verbod op het maken van vuur). 

BE-Alert : 

BE-Alert is een waarschuwingssysteem dat de overheid in staat stelt om de bevolking bij een noodsituatie een bericht te sturen via sms, telefoon of e-mail. Een stroomonderbreking, verontreiniging van drinkwater, evacuatie van een wijk als gevolg van een noodtoestand zijn stuk voor stuk situaties die kunnen rechtvaardigen dat er een Be-Alert wordt verstuurd. 

Zo ze dat nodig acht, mag een autoriteit, of het nu gaat om een burgemeester, een gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken, de bevolking waarschuwen door middel van een gesproken oproep, per sms of e-mail. Zo krijgt u snel de nuttige aanbevelingen om uw veiligheid te verzekeren (bv. ramen en deuren sluiten in geval van brand).  

Hoewel het mogelijk is een sms te ontvangen op basis van plaatsbepaling, blijft het belangrijk dat de Brusselse burgers zich registreren in BE-Alert om op de hoogte te worden gesteld van een eventuele noodtoestand in de omgeving van hun woonplaats, ook wanneer ze op dat moment niet ter plaatse zijn.  

U vond geen antwoord op uw vragen?

Doe mee aan onze enquête!

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!