Coördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, crisisbeheer en handhaving van de openbare orde) en de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaad

n het kader van haar bevoegdheden is BPV verantwoordelijk voor de coördinatie van de beleidslijnen en de maatregelen en acties rond preventie en veiligheid. BPV ondersteunt de veiligheids- en preventieactoren rond verschillende thema's, ofwel door uitwisselingsplatformen van goede praktijken en informatie ter beschikking te stellen. Denken we bijvoorbeeld aan het gewestelijk platform radicaliseringpolarisering, of aan de overlegrondes die noodzakelijk zijn voor de coördinatie van de acties van de partners die subsidies ontvangen. 
Om de coördinatie van een geïntegreerd stedelijk veiligheidsbeleid in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad te verzekeren, ondersteunt Brussel Preventie en Veiligheid de politiezones, met name op het vlak van de versterking van de veiligheid in het gewestelijk openbaar vervoer en door de verhoging van de werkingsmiddelen van de zones, bijvoorbeeld op het vlak van nieuwe technologieën om het werk in de wijken te ondersteunen en de territoriale verankering te verstevigen. BPV ondersteunt bovendien de projecten van de zones die bijdragen tot de verwezenlijking van specifieke maatregelen van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan. In overeenstemming met de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wordt in de Zonale Veiligheidsplannen (ZVP) ook rekening gehouden met het Globaal Veiligheids- en Preventieplan, en dit voorafgaand aan hun goedkeuring. 


BPV coördineert en ondersteunt ook de invoering van een preventie- en buurtbeleid op lokaal niveau. Dit krijgt concreet vorm door de goedkeuring van Lokale Preventieen Buurtplannen (LPBP), die het Globaal Veiligheids- en Preventieplan vertalen op lokaal niveau. Door het subsidiariteitsbeginsel zijn de gemeenten de meest geschikte partners om, met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, grip te krijgen op de lokale realiteit. Het Gewest draagt zo bij aan de ondersteuning van lokale projecten die gericht zijn op de uitvoering van de maatregelen van het GVPP. Het ondersteunt bestaande projecten door de uitrol van nieuwe en intergemeentelijke projecten. 


Het Gewest coördineert tot slot de versterking van de territoriale verankering van de verschillende diensten die actief zijn op lokaal niveau. Ongeacht of ze gemeentelijk, zonaal of gewestelijk zijn, kunnen ze dankzij hun transversaal karakter bijdragen aan de geïntegreerde aanpak van preventie en veiligheid op wijkniveau. Hiertoe verleent de Brusselse regering steun aan de vestiging van geïntegreerde veiligheidsantennes op lokaal niveau (LISA). De oprichting van die antennes zal de betrokken actoren de kans geven om, binnen hun respectieve bevoegdheden - en zij aan zij - de samenwerking en resultaten op het terrein te optimaliseren. Deze antennes verenigen gemeenten, politiezones en gewestelijke instellingen. Afhankelijk van de specifieke situaties in de Brusselse gemeenten wordt het verenigingsleven ingeschakeld om op de best mogelijke manier te reageren op de fenomenen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd. 


Aanvullend zal BPV de komende vier jaar de ontwikkeling van de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaad ondersteunen. Door criminelen te beletten gebruik te maken van een legale administratieve infrastructuur en door hiervoor gecoördineerde interventies op te zetten kunnen illegale activiteiten worden voorkomen of verstoord. Die aanpak beslaat alle acties die de administratieve autoriteiten, vooral dan de lokale, in de mogelijkheid kunnen stellen om deze georganiseerde misdaad en de ermee verbonden ondersteunende activiteiten te ontwrichten en te beteugelen. Dit zal meteen ook een positieve effect hebben op de verstoringen van de openbare orde. 


Op gewestelijk niveau zal, in overleg met de gerechtelijke en administratieve autoriteiten, een specifiek systeem voor de bestrijding en de preventie van de georganiseerde misdaad worden ontwikkeld. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de wettelijke bevoegdheden van elke actor en de reeds bestaande structuren. Dit project is in het algemeen bedoeld om steun te verlenen aan de lokale besturen en de politiezones bij het invoeren van de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaad, de openbare overlast en de verstoringen van de openbare orde. Er wordt in dit kader niet alleen coördinerende ondersteuning aangeboden, maar ook advies, monitoring, expertise en tools. 


Deze ontwikkelingen dragen bij tot de uitvoering van een transversaal veiligheids- en preventiebeleid en vormen een aanvulling op de ondersteunende initiatieven voor de lokale autoriteiten en op het vlak van coördinatie.

Verwezenlijkingen

Crisisoefening op de Justitia-site

26.09.2022

Lees meer over Crisisoefening op de Justitia-site

Wereld Eerste Hulp Dag

14.09.2022

Lees meer over Wereld Eerste Hulp Dag

Voor een nauwere band tussen de veiligheidsberoepen en de burgers

05.10.2021

Lees meer over Voor een nauwere band tussen de veiligheidsberoepen en de burgers

Lancering prijs David Yansenne 2021

08.09.2021

Lees meer over Lancering prijs David Yansenne 2021

Sint-Agatha-Berchem wijdt in het hart van De Moderne Wijk een nieuwe wijkantenne in

25.06.2021

Lees meer over Sint-Agatha-Berchem wijdt in het hart van De Moderne Wijk een nieuwe wijkantenne in

Anderlecht opent eerste externe gemeenteloket in Brussel

12.03.2021

Lees meer over Anderlecht opent eerste externe gemeenteloket in Brussel

Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

02.03.2021

Lees meer over Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode...

16.07.2020

Lees meer over Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

Focus 1 - Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

16.07.2020

Lees meer over Focus 1 - Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

Jaarverslag 2019 van BPV

01.07.2020

Lees meer over Jaarverslag 2019 van BPV

Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

25.02.2020

Lees meer over Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

11.02.2020

Lees meer over Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

Verslag 2018 van het BOPV: de criminaliteitsverschijnselen onder de loep

11.02.2020

Lees meer over Verslag 2018 van het BOPV: de criminaliteitsverschijnselen onder de loep

Jaarverslag 2018

21.01.2020

Lees meer over Jaarverslag 2018

Ons jaarverslag 2018 staat online

28.11.2019

Lees meer over Ons jaarverslag 2018 staat online

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

26.10.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand

08.08.2019

Lees meer over Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand

Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

01.07.2019

Lees meer over Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Lees meer over Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

Jaarverslag 2017 Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Lees meer over Jaarverslag 2017 Brussel Preventie & Veiligheid

Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)

02.02.2017

Lees meer over Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!