Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Vluchtelingencrisis: Brussel activeert de provinciale crisisfase

15.03.2022

Gelet op de omvang van de Oekraïense vluchtelingencrisis, heeft hoge ambtenaar Sophie Lavaux in samenspraak met minister-president Rudi Vervoort vanmorgen de provinciale crisisfase afgekondigd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze beslissing volgt op informatie en adviezen van de 19 burgemeesters van de Brusselse gemeentes die gisterenavond, 14 maart 2022 samengekomen zijn in de Gewestelijke Veiligheidsraad (GVR)*. De gewestelijke overheden wensen zo een optimale coördinatie te verzekeren tussen de verschillende beleidsniveaus alsook in te staan voor een coherente organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke initiatieven op het Brussels grondgebied.

Ongeziene humanitaire crisis

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “De Europese Unie, België en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder zullen door de oorlog in Oekraïne zeer waarschijnlijk te maken krijgen met een humanitaire crisis die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben gezien. Brussel is het eerste contact dat de Oekraïense vluchtelingen met België hebben en speelt een essentiële rol waardoor een optimale coördinatie op alle niveaus vereist is. Het Gewest moet zich dus organiseren zodat mensen waardig kunnen opgevangen worden op het grondgebied. In naam van de solidariteit! ”

De activatie van een provinciale fase hangt af van de aard van de gebeurtenis, de ernst van de situatie, de geografische omvang, de werkelijke of mogelijke gevolgen, maar eveneens van de nodige menselijke en technische en menselijke middelen om er het hoofd aan te bieden.

Optimale coördinatie

“Talrijke Oekraïners zijn hun land reeds ontvlucht. Door de gewelddadige gevechten en het lot dat de mensen ter plaatse ondergaan, zal hun aantal in de komende weken alleen maar toenemen. De uitdaging waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor staat, kan momenteel  worden bestempeld als een noodsituatie, zoals omschreven in het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties. Het beheer van een dergelijke situatie vergt bijgevolg een beleidscoördinatie van de gemeentelijke en gewestelijke initiatieven en middelen, evenals van de bijstand van de hulp- en interventiediensten (DBDMH, dringende medische hulpverlening, de politiediensten, de civiele bescherming, de MIVB, Defensie, enz.)”, aldus Sophie Lavaux, hoge ambtenaar.

Coördinatiecomité snelt ter hulp

Concreet betekent een provinciaal crisisbeheer dat een coördinatiecomité met de 5 “disciplines” wordt ingesteld in overleg met de lokale overheden; deze disciplines zijn: de hulpverleningsoperaties, medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening, politieopdrachten, logistieke ondersteuning, informatie aan de bevolking en steun aan de administratieve overheid.  Vanaf dinsdagochtend, heeft de hoge ambtenaar de verschillende hulp- en interventiediensten samengeroepen om de situatie te bespreken en in te spelen op de huidige en toekomstige noden van de gemeentes die getroffen worden door de crisis.

De opdrachten van het coördinatiecomité bestaan erin om de noodsituatie te evalueren, personeels- en materiaalversterking te vragen, politieordonnanties uit te vaardigen, hulpverlening te coördineren en te anticiperen op problemen. In de loop van de verschillende fases, zal de hoge ambtenaar erop toezien dat er een communicatiestrategie voor de bevolking kan ingevoerd worden via diverse middelen en kanalen. Daartoe zal er zeer snel een gewestelijk informatieplatform worden ingevoerd.

Het is de eerste keer dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een provinciale fase wordt ingesteld. Overeenkomstig de geldende procedure bij een provinciale crisissituatie, heeft de hoge ambtenaar de federale minister van Binnenlandse Zaken geïnformeerd  via het Nationaal Crisiscentrum. Er zal tevens een bericht gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

*Deze raad die voorgezeten wordt door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is samengesteld uit de procureur des Konings van Brussel, de voorzitters van de politiecolleges, de bestuurlijk directeur-coördinator, de gerechtelijke directeur en de korpschefs van de zes lokale politiezones die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd. De samenstelling ervan wordt uitgebreid met de burgemeesters van alle 19 Brusselse gemeenten en de hoge ambtenaar.

Vluchtelingencrisis: Brussel activeert de provinciale crisisfase

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!