Subsidies

Op 14 januari 2021 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 2021-2024 goed. Dat strategisch document bevat de maatregelen die uitgevoerd moeten worden om de veiligheid in het Brussels Gewest te versterken. Het verdeelt de maatregelen onder in negen thema’s en legt vier strategische doelstellingen vast die de Regering voor de looptijd van het plan (2021-2024) vooropstelt. Het bestrijkt de volledige sector: van de vroegtijdige preventie van problematische verschijnselen tot slachtoffer- en daderbegeleiding.

Het Gewest rekent op al haar stuwende krachten voor de uitvoering van het plan.

Verenigingen zonder winstoogmerk

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent – via Safe.brussels – subsidies toe aan verenigingen actief in de gewestelijke preventie- en veiligheidsketen.


Het nieuwe plan bouwt verder op de ervaringen met het GVPP 2017-2020 en de vorige oproepen. Het vormt het strategische kader dat dient als basis voor de beslissingen van de Brusselse Regering aangaande de vernieuwingsmodaliteiten voor steun aan de verenigingssector voor de jaren 2021-2024.

 
We nodigen u daarom nu al uit het document van het GVPP 2021-2024 te raadplegen en kennis te nemen van de inhoud, in het bijzonder van de gewestelijke prioriteiten vastgesteld inzake veiligheid en preventie voor de periode 2021-2024.

Lees meer

De Gewestelijke instellingen

BPV draagt bij aan de financiering van projecten rond preventie en veiligheid, in nauwe samenwerking met verschillende Brusselse instellingen.

De 6 politiezones

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert de financiële tegemoetkoming vanuit het ‘Fonds voor de financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen in Brussel, alsook voor uitgaven voor veiligheid en preventie die verband houden met de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel’ voor de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De 19 gemeenten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) verstrekt vandaag al financiële middelen aan de Brusselse gemeenten zodat zij hun lokale preventieplannen kunnen ontplooien.
 
De acties en projecten zijn het voorwerp van een conventie, genoemd ‘Lokaal buurt- en preventieplan 2016-2019’ (BBPP), opgesteld met alle gemeenten en het BHG.

Het BBPP past in de preventieve acties van de gemeenten in het kader van het GVPP. Het wordt uitgewerkt rond vijf prioriteiten vastgelegd door de Regering.

  • De preventie van polarisering alsook de preventie en bestrijding van radicalisering.
  • De zichtbare en geruststellende aanwezigheid in openbare ruimtes, onder meer op het openbaar vervoer.
  • Conflictbemiddeling in de openbare ruimtes.
  • De strijd tegen schoolverzuim.
  • De preventie en bestrijding van verslavingen.
     

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!